Over OHM: Disclaimer

English version

Disclaimer OHM

In het algemeen geldt dat de Stichting Organisatie voor Hindoe Media (OHM) niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van onjuistheden in via de OHM websites aangeleverde informatie.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de OHM websites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit via de OHM websites, in artikelen, mededelingen in blogs, de social media, youtube en dergelijke op de pagina’s van de OHM sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Stichting OHM.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de OHM sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de OHM sites verkregen is.

Copyright
Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Stichting OHM. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OHM niet toegestaan (© OHM, 2007).

Privacy
Persoonlijke gegevens, zoals uw emailadres voor de nieuwsbrieven, die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers van de Publieke Omroep die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders ten behoeve van het indexeren voor openbare zoekmachines.
Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

English version

In general, it is commonly applied that the foundation- organisation for the Hindu Media (OHM) is not liable for any damages caused as a result of any inaccuracies of the information that may appear in this website.

In spite of the constant care and attention we give to the composition of the OHM Internet sites, it is possible that some information which is published may appear incomplete or inaccurate. Errors (in the fact processing) can however not always occur and utmost care is being taken to prevent it.

Statements and opinions, expressed through the medium of the OHM Internet sites such as  in articles, blogs, social media and youtube OHM sites are of the author(s) themselve(s) and not that of the foundation OHM.

We are not in position to answer that the published information is suitable for the objectives for which you may have consulted. All information, products and services are offered in a manner in which they are factual by itself and are void of the guarantee for implication or surety due to their suitability to certain objectives, soundness or aptitude etc.

We exclude all the liabilities for direct or indirect damage of whatever nature possible which may incur in relation to the use of the site of the OHM, or what so ever, when this site is being consulted. We are also not responsible for direct or indirect damages, consequent to the use of the information obtained from the OHM sites.

Copy Rights
This Internet site, including the published information, falls under the authorship including the databank rights of the foundation OHM. Multiplying and or publicizing of the content in other ways than in accordance with our use of conditions for personal, but non-commercial use, is not permitted without the preceding written authorisation of OHM (© OHM, 2007).

Privacy
Personal details, such as your e-mail addresses for the newsletters, which you have provided though this site, are preserved in our database file. In order to protect your personal details, the database files are stored in the protected (web)servers of the public broadcasting company that are kept in the secure computer storage.

The condition of use
This Internet site has been intended for own consultation by means of normal browser interface. It is therefore not permitted to make use in the automated form such as via scripts, spiders, and/or bots, with exception of spiders for indexing for public search engines.